Garantovaný SLA servis

Je smluvním ujednáním, na základě kterého je zabezpečována funkcionalita a provoz ICT klienta. Služby v rámci SLA smluv poskytují klientovi nadstandardní výhody a garance, kvalifikovaný tým specialistů, odborné kapacity, koordinaci a řízenou správu ICT a umožňují mu efektivní plánování finančních zdrojů. Z hlediska TCO pak celkové úspory výrazně snižují původní náklady na ICTa s rostoucí délkou spolupráce a poznáváním ICT klienta a jeho potřeb roste efektivnost investic vynakládaných do ICT.

  • Přednostní servis

    Smluvní závazek servisní organizace poskytovat v garantované reakční době a za zvýhodněných servisních sazeb poradenské, implementační a servisní služby. Smluvním klientům je v rámci uzavřeného kontraktu poskytována škála nadstandardních služeb, které zvyšují celkový komfort spolupráce azajišťují optimální funkcionalitu a řízený rozvoj ICT klienta.

  • Komplexní servis

    Nad rámec přednostního servisu obsahuje smluvnígaranci servisní organizace za správu, funkcionalitu, provoz a rozvojcelé, resp. dílčí části ICT klienta. Veškeré provozní změny, úpravy, servis, dodávky a rozvoj ve smluvně stanovené oblasti ICT jsou koordinovány servisním partnerem tak, aby klient mět zajištěn efektivníproces optimálního rozvoje ICT s ohledem na funkční ekonomičnost implementovaných řešení a maximální ochranu a zhodnocování investic do ICT v budoucnosti.

  • Personální outsourcing

    Nad rámec komplexního servisu představuje smluvní závazek servisní organizace poskytovat ve stanoveném rozsahu a době odborné kapacity svých pracovníků na zabezpečení správy, funkčnosti, provozu a rozvoje celé, případně dílčí části ICT uživatele. Rozsah spolupráce a garance jsou dány individuálním smluvním vztahem mezi klientem a servisní organizací. Klient tak v ideálním případě může eliminovat svůj vlastní tým na max. jednoho pracovníka (IT manažera, který je současně styčnou osobou, oponentem a kontrolním orgánemkvality a efektivnosti práce servisní organizace).