Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti je komplexním podrobným popisem projektu pro účely jeho hodnocení z hlediska potřebnosti, proveditelnosti, efektivnosti, udržitelnosti a návratnosti. Přestože se konkrétní struktura, rozsah i obsah studie liší s ohledem na povahu jednotlivých projektů soukromé či veřejné sféry, případně programů, s jejichž pomocí se projekty financují, sestává rámcově z níže uvedených tématických oblastí:

 • Úvodní informace
 • Stručné vyhodnocení projektu
 • Stručný popis podstaty projektu a jeho etap
 • Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix
 • Management projektu a řízení lidských zdrojů
 • Technické a technologické řešení projektu
 • Dopad projektu na životní prostředí
 • Zajištění investičního majetku
 • Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek)
 • Finanční plán a analýza projektu
 • Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu
 • Analýza a řízení rizik (citlivostní analýza)
 • Harmonogram projektu
 • Závěrečné shrnující hodnocení projektu

Je zřejmé, že metodická náročnost a podrobnost zpracování jednotlivých kapitol odpovídá významu projektu (jeho velikosti, nákladům, významu, vzniklých efektů, apod.) a vyžaduje nejen odpovídající znalosti problematiky prostředí realizace, ale také určité zkušenosti se zpracováním tohoto klíčového dokumentu.

V rámci přípravy a zpracování Studií proveditelnosti investičních, rozvojových, inovačních, VaV a ICT projektů jsou klientům poskytovány odborné poradenské a projekční služby za podpory vlastních akreditovaných poradců, smluvních partnerů i poradenských společností, informační servis a dále odborné poradenské a projekční služby. Konzultační a projekční tým jako součást firmy DESIGN CIS je akreditovaným členem Asociace pro poradenství /APP/.

K zajištění kvality poskytovaných služeb je důsledně uplatňován systémový přístup k procesu vzdělávání vlastních pracovníků a rozvoj partnerských vztahů s renomovanými partnery. V rámci podpory rozvoje průmyslového sektoru MSP se DESIGN CIS opírá o úzkou spolupráci s regionálními institucemi a profesně orientovanými seskupeními.