Management projektů

Význam poradenských aktivit a poptávka po vysoce kvalifikovaných odborných službách externích poradenských subjektů sílí s nárůstem konkurenčního tlaku v jednotlivých tržních segmentech a přetlakem nabídky nad poptávkou téměř ve všech oborech lidské činnosti. V oblasti Strukturálních fondů je cílem poskytovat konzultační, poradenskou a projekční činnost s garancí vysokého procenta úspěšnosti předkládaných projektových žádostí a následně minimalizovat hrozbu krácení nebo odejmutí dotace z důvodu nedodržení závazných podmínek a parametrů projektu.

Naše odborné poradenské služby zaměřujeme do oblastí souvisejících s rozvojem podnikatelských aktivit průmyslového sektoru MSP neboť samotná pomoc klientům v rámci úsilí získání podpůrných finančních zdrojů ze strukturálních, respektive ostatních dotačních titulů, se jeví jako nedostatečná. Klient očekává následnou pomoc spojenou s realizací a s naplněním jeho podnikatelských záměrů, s vyhledáním potenciálních příležitostí, trhů a partnerů a dále s vytvářením technologického zázemí s využitím moderních ICT technologií.

Management projektů EU tak představuje komplexní podporu žadatele o dotaci ze SF na projekt v rámci daného operačního programu. V tomto ohledu je nezbytné vždy vycházet z analýzy podnikatelského záměru žadatele vzhledem k omezení a požadavkům příslušné výzvy. Na základě této analýzy a zpracovaného záměru je stanoven harmonogram jednotlivých kroků nutných pro úspěšné podání žádosti o dotaci. V případě kladného stanoviska poskytovatele dotace na financování příslušného projektu z dotačních zdrojů tak začíná poměrně časově a dokumentačně náročný implementační proces, bez kterého není možné garantovat úspěšné proplacení a následné udržení získané dotace. Tento proces sestává z níže uvedených činností:

 • Koordinace a monitoring projektu v jeho investiční a provozní fázi
 • Koordinace výběrových řízení na dodávky zboží a služeb v rámci projektu dle PVD
 • Monitoring zadávacích řízení a výkaznictví pro poskytovatele dotace.
 • Administrace realizace projektu (věcná i finanční administrace projektu)
 • Zpracování průběžných monitorovacích zpráv a žádostí o platbu
 • Ukončení projektu, zpracování závěrečné zprávy a žádosti o platbu
 • Zpracování monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti
 • Zpracování ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu
 • PR projektu a zajištění publicity dle pravidel dotačního programu
 • Monitoring a vnitřní kontrola projektu
 • Komunikace s administrujícím orgánem příslušného dotačního programu
 • Příprava podkladů a účast konzultantů při kontrole projektu kontrolním orgánem