Financování projektů

Zajištění dostatečných zdrojů na realizaci každého projektu je jedním z klíčových faktorů úspěchu. Proto se dotační zdroje z fondů EU stávají stále významnější součástí financování projektů malých a středních podniků, velkých firem, neziskových organizací, ve veřejné sféře i veřejných institucí. Výše finanční podpory (dotace) se v různých operačních programech liší podle zaměření a velikosti projektu, právní formy žadatele a regionu působení. Podnikatelé tak mohou získat pro své projekty spolufinancování ve výši až 60%, neziskové organizace na investiční projekty až 90% a téměř 100 % na tzv. "měkké" projekty.

K získání dotace na projekt jsou však vždy třeba určité znalostní a časové nároky kladené na žadatele, neboť každá žádost o dotaci prochází poměrně náročným schvalovacím procesem kontroly, hodnocení a výběru (dotačních zdrojů je téměř vždy výrazně méně než existující poptávka ze strany žadatelů). Navíc každý projekt musí splňovat své specifické požadavky, podmínky a parametry stanovené příslušným administrátorem programu, bez jejichž splnění není možné o tomto způsobu jeho financování ani uvažovat. Proto se DESIGN CIS již od roku 1998 soustředí na oblast dotačního poradenství a pomáhá svým klientům získávat podpůrné finanční zdroje na financování jejich záměrů. Díky historicky získaným zkušenostem, úzkou orientací na investiční, rozvojové, inovační, VaV a ICT projekty a dále na množství úspěšně podaných a administrovaných projektů tak dokážeme velmi zásadně zvýšit šanci na získání finančních prostředků a minimalizovat rizika následného krácení, případě odejmutí dotace z důvodu nenaplnění stanovených podmínek nebo závazných parametrů.

Poradenské služby spojené s financováním projektů zahrnují:

 • Analýza potřeb a potenciálu klienta pro čerpání dotačních zdrojů z EU
 • Výběr vhodného dotačního titulu, formulování projektového záměru
 • Konzultace a odborné poradenství v procesu přípravy a zpracování žádosti
 • Kompletní zpracování žádosti o finanční podporu včetně povinných příloh
 • Administrace a management projektu v investiční a provozní fázi
 • Příprava zadávací dokumentace a organizace výběrových řízení
 • Zpracování monitorovacích zpráv a konzultací s administrátory
 • Vypracování průběžných a závěrečné zprávy a žádosti o platbu

Námi podporované projekty financované z EU:

 • Programy podpory vědy a výzkumu
 • Operační program podnikání a inovace
 • Operační program věda a výzkum pro inovace
 • Operační program vzdělávání pro konkurenci
 • Operační program životní prostředí
 • Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
 • Regionální operační programy
 • Program rozvoje venkova